1.1 INTRODUCCIÓ

Aquest reglament engloba tots aquells jugadors que formen part del Club Patí Sant Ramon en les seves seccions i categories.

El Club Patí Sant Ramon contempla l’esport de base com una més de les activitats educatives i de formació de la nena i/o nen, per tant els pares i tutors han de valorar-lo i donar-li la importància que té, ja que el compromís assumit és per tota la temporada.

Com el Centre Educatiu, el Club Patí Sant Ramon, en totes les seves seccions, es regeix per unes normes d’ordre i disciplina.

Aquestes prioritats es poden concretar amb tres eixos bàsics:

 1. Ser persones íntegres per davant de tot.

 2. Inculcar l’actitud i comportaments esportius i afavorir els valors de l’amistat i el bon fer.

 3. Intentar fer bons jugadors en les seves especialitats.

 

Per ser jugador del Club Patí Sant Ramon són necessàries les següents condicions:

 1. Ésser alumne o exalumne de Col·legi Sant Ramon de Penyafort. A criteri de la junta de cada secció i en funció de les seves necessitats es pot admetre algun jugador d’altres centres educatius però en el ben entès que en aquest cas no disposarà de la subvenció de l’APA.

 2. Acceptar les normes del present reglament i complir amb el pagament de les quotes establertes per cada secció.

 

La composició dels equips i els seus entrenadors o monitors seran designats per la comissió tècnica de la secció corresponent.

Els entrenadors tindran la total confiança de la junta de cada secció del Club.

En casos d’indisciplina o de no compliment de la normativa d’ordre intern per part d’un jugador, la comissió disciplinària mitjançant l’informe corresponent de l’entrenador i delegat del equip decidirà l’oportuna sanció.

1.2 QUOTES

Cada secció presentarà a l’Assemblea anual del Club la proposta de modificació de pròrroga de les quotes per la temporada.

1.3 DISPOSICIONS FINALS

Abans de començar la temporada el Club Patí Sant Ramon redactarà les normatives específiques de la temporada.

És competència directa de la Junta Directiva o d l’Àrea esportiva del Club Patí Sant Ramon la resolució de qualsevol anomalia o incompliment del present reglament.

A tots els pares: qualsevol suggeriment quant al funcionament de les seccions del Club o considereu que a part dels esports que actualment s’hi practiquen es podrien crear noves seccions ho podeu comunicar amb una nota a la secretaria del Club o enviant un correu electrònic a qualsevols de les persones que apareixen en l'apartat contactes.

 

2. NORMES DE CONDUCTA DEL CLUB PATÍ SANT RAMON

2.1 Entrenaments:

 • Cal estar a la pista amb temps suficient per equipar-se i començar l’entrenament a l’hora establerta.

 •  Qualsevol retard o absència no justificada serà tinguda en compte com a falta de puntualitat.

 • L’absència d’un nen/a a l’entrenament s’ha de notificar telefònicament al seu delegat o entrenador/a.

 • Només s’acceptarà un retard justificat i continuat si els pares ho comuniquen prèviament.

 • Els delegats i entrenadors portaran un control d’assistència i puntualitat en els entrenaments.

 • Periòdicament es passarà un informe a l’entrenador i si cal es posarà en coneixement dels pares.

 

2.2 DISCIPLINA ESPORTIVA

És molt important aprofitar totes les hores de l’entrenament amb la màxima dedicació i bona actitud per tal d’assimilar i practicar els exercicis que posa en pràctica l’entrenador.

Els entrenaments, així com el seu desenvolupament, és responsabilitat de l’entrenador/a, el qual depèn únicament del coordinador de la secció.

Si per qualsevol causa l’entrenador, delegat o coordinador de la secció creuen oportú expulsar un esportista d’algun entrenament per algun acte de mal comportament, desconsideració envers l’entrenador o algun company, o per manca d’atenció, es considerarà falta greu i es notificarà la incidència a la comissió disciplinària.

Aquestes faltes i la seva reincidència poden ser motiu d’imposició d’una sanció, que en cas de ser imposada s’haurà de complir incondicionalment i serà controlada per la comissió disciplinària de la junta gestora del Club.

2.3 VESTIDORS

Es tindrà el màxim de cura amb les instal·lacions i amb el material de què disposen. Els desperfectes que en qualsevol moment es puguin ocasionar seran responsabilitat de la persona que els ha causat, el qual haurà d’abonar el seu cost. La roba de carrer s’haurà de deixar correctament penjada, repartint equitativament l’espai disponible del vestidor.

És necessari l’ús de xancletes per dutxar-se i evitar en la mesura del possible el mullader fora de la zona de les dutxes.

Després de l’entrenament o partit es disposarà com a màxim de 20/25 minuts per dutxar-se i vestir-se.

Als vestidors només hi tindran accés els esportistes, entrenadors i delegats. Els pares hi podran accedir per ajudar a vestir als seus fills si l’entrenador/a ho creu convenient.

El delegat haurà de tancar els vestidors amb clau, per evitar possibles problemes de furts.

2.4 PARTITS, PROVES i TROFEUS

Els horaris dels partits quedaran exposats a la cartellera de l’escola, llevat de la secció de patinatge que els seus components rebran la convocatòria en mà o a través del web www.patinatgesantramon.com

Els horaris dels partits jugats a casa s’hauran establert a l’inici de cada temporada, els horaris dels desplaçaments dependran de l’equip contrari.

En cas de variacions en els horaris, els responsables de cada secció ho comunicaran als delegats dels equip implicats. El delegat haurà d’informar dels canvis a l’entrenador/a i als pares dels jugadors.

En els partits jugats a fora, les convocatòries es faran preveient el temps necessari de desplaçament i el temps previst per la preparació i escalfament abans de cada partit. El delegat de l’equip, juntament amb l’entrenador, prendran la decisió del lloc i hora de sortida per cada desplaçament. El delegat ho haurà de comunicar als pares dels jugadors. Es demanarà puntualitat en els horaris acordats pels desplaçaments.

En els partits jugats a casa els responsables esportius de cada secció determinaran el temps idoni per la preparació i escalfament previs a cada partit, i comunicaran l’hora de convocatòria al delegat de cada equip. El delegat ho haurà de comunicar als pares dels jugadors.

Als partits, proves i trofeus tots els esportistes aniran equipats amb el material esportiu proporcionat per cada secció (xandall, dessuadores, etc.). És responsabilitat del jugador tenir en bon estat tot el material proporcionat.

Durant els partits ha de prevaldre el bon comportament i les bones actituds esportives, si no és així, el delegat informarà la comissió disciplinària de la junta gestora del Club i aquesta prendrà les mesures que consideri adients.

En finalitzar els partits, tots els jugadors del Club tindran per norma saludar els components de l’equip contrari.

2.5 ELS PARES

Han de ser els primers a tenir un comportament correcte i esportiu. La seva missió és encoratjar els equips i els seus components. No entrar en marcats i reiterats personalismes.

Si el nen/a observa que els pares tenen actituds pejoratives envers l’àrbitre, jutges, esportistes o públic, també es creuran amb el dret de poder fer-ho.

Durant els partits, competicions o exhibicions, no donar consignes als seus fills, aquesta tasca correspon a l’entrenador/a. Podem discrepar, però hem de deixar que l’entrenador/a faci la seva feina.

Es demana compromís: les seccions de què es composa el Club són esports d’equip excepte patinatge on es fan a més dels individuals algunes coreografies de conjunt, i com a tal s’ha de complir amb els companys i no faltar als entrenaments, convocatòries i partits.

Qualsevol discrepància, aclariment o canvi d’impressions s’ha de canalitzar a través del delegat corresponent i aquest n’informarà la junta de la secció.

En els desplaçaments, és convenient que l’anada es realitzi amb grup per tal d’evitar que algun jugador no arribi a temps per despistades o pèrdues d’algun vehicle. És recomanable que el vehicle que encapçali l’expedició estableixi una velocitat adequada a la resta i tingui cura que tothom el segueixi fins el destí.

La tornada serà a criteri del responsable de cada vehicle.

Els pares han de canalitzar tots els suggeriments, queixes o exposicions relatives a l’equip o al Club a través del delegat o coordinador de la secció.

Totes les persones que no tinguin cap funció específica a la pista o camp de futbol, hauran d’estar obligatòriament a les grades.

Totes les relacions administratives (pagament de quotes, canvis de domiciliació bancària, etc.) hauran de gestionar-se a través del responsable de cada secció.

2.6 ELS JUGADORS

El jugador en signar la fitxa federativa passa a dependre, esportivament, de la disciplina del Club Patí Sant Ramon fins al final de la temporada corresponent.

 

 

La temporada s’inicia a principis de setembre i acaba el 30 de juny, excepte que la secció indiqui específicament unes altres dates per atendre casos puntuals (torneigs, classificacions, etc.)

Qualsevol mala conducta, desobediència o incompliment d’aquestes normes bàsiques de conducta seran sancionades com a faltes i si són reincidents, serà emès un informe al Club, perquè aquest prengui les mesures oportunes.

 

 

Junta del Club Patí Sant Ramon Setembre del 2009