Reglament d'ordre intern

1.1 INTRODUCCIÓ: VALORS I ESPORT

Aquest reglament engloba tots aquells jugadors que formen part del Club Patí Sant Ramon en lesseves seccions i categories.

El Club Patí Sant Ramon contempla l’esport de base com una més de les activitats educatives i de formació de la nena i/o nen, per tant els pares i tutors han de valorar-lo i donar-li la importància que té, ja que el compromís assumit és per tota la temporada.

Com el Centre Educatiu, el Club Patí Sant Ramon, en totes les seves seccions, es regeix per unes normes d’ordre i disciplina.

Aquestes prioritats es poden concretar amb tres eixos bàsics:

 1. Ser persones íntegres per davant de tot.
 2. Inculcar l’actitud i comportaments esportius i afavorir els valors de l’amistat i el bon fer.
 3. Intentar fer bons jugadors en les seves especialitats.

Per ser jugador del Club Patí Sant Ramon són necessàries les següents condicions:

 1. Ésser alumne o exalumne de Col·legi Sant Ramon de Penyafort. A criteri de la junta de cada secció i en funció de les seves necessitats es podran admetre jugadors d’altres centres educatius.
 2. Acceptar les normes del present reglament i complir amb el pagament de les quotes establertes per cada secció.

La composició dels equips i els seus entrenadors/es o monitors/es seran designats per la comissió tècnica de la secció corresponent.

Els entrenadors/es tindran la total confiança de la junta de cada secció del Club.

En casos d’indisciplina o de no compliment de la normativa d’ordre intern per part d’un jugador/a, la comissió disciplinària mitjançant l’informe corresponent de l’entrenador/a i delegat/da del equip decidirà l’oportuna sanció.

 

1.2 QUOTES

Cada secció presentarà a l’Assemblea anual del Club la proposta de modificació de pròrroga de les quotes per la temporada.

La matricula mínima d’inscripció es de 20€ (a consultar amb cada secció), que es carregarà en el moment de la preinscripció. En cas de ser socis de l’AMPA de l’escola, aquesta associació subvencionarà 20€ de la quota d’inscripció, que serà abonada durant la mateixa temporada.

 

1.3 DISPOSICIONS FINALS

Abans de començar la temporada el Club Patí Sant Ramon redactarà les normatives específiques de la temporada.

És competència directa de la Junta Directiva o d l’Àrea esportiva del Club Patí Sant Ramon la resolució de qualsevol anomalia o incompliment del present reglament.

A tots els pares: qualsevol suggeriment en quant al funcionament de les seccions del Club o considereu que a part dels esports que actualment s’hi practiquen es podrien crear noves seccions, ho podeu comunicar enviant un correu electrònic al Club o a qualsevol de les seccions. Els correus son els de la capçalera d’aquest document.

2. NORMES DE CONDUCTA DEL CLUB PATÍ SANT RAMON

2.1 ENTRENAMENTS

 • Cal estar a la pista amb temps suficient per equipar-se i començar l’entrenament a l’hora establerta.
 • Qualsevol retard o absència no justificada serà tinguda en compte com a falta de puntualitat.
 • L’absència d’un nen/a a l’entrenament s’ha de notificar al seu delegat o entrenador/a.
 • Només s’acceptarà un retard justificat i continuat si els pares ho comuniquen prèviament.
 • Els delegats i entrenadors portaran un control d’assistència i puntualitat en els entrenaments.
 • Periòdicament es passarà un informe a l’entrenador/a i si cal es posarà en coneixement dels pares.

 

2.2 DISCIPLINA ESPORTIVA

És molt important aprofitar totes les hores de l’entrenament amb la màxima dedicació i bona actitud per tal d’assimilar i practicar els exercicis que posa en pràctica l’entrenador/a.

Els entrenaments, així com el seu desenvolupament, és responsabilitat de l’entrenador/a, el qual depèn únicament del coordinador/a de la secció.

Si per qualsevol causa l’entrenador/a, delegat/da o coordinador/a de la secció creuen oportú expulsar un esportista d’algun entrenament per algun acte de mal comportament, desconsideració envers l’entrenador/a o algun company, o per manca d’atenció, es considerarà falta greu i es notificarà la incidència a la comissió disciplinària.

Aquestes faltes i la seva reincidència poden ser motiu d’imposició d’una sanció, que en cas de ser imposada s’haurà de complir incondicionalment i serà controlada per la comissió disciplinària de la junta gestora del Club.

 

2.3 VESTIDORS

Es tindrà el màxim de cura amb les instal·lacions i amb el material de què disposen. Els desperfectes que en qualsevol moment es puguin ocasionar seran responsabilitat de la persona que els ha causat, el qual haurà d’abonar el seu cost. La roba de carrer s’haurà de deixar correctament penjada, repartint equitativament l’espai disponible del vestidor.

És necessari l’ús de xancletes per dutxar-se i evitar en la mesura del possible el mullader fora de la zona de les dutxes.

Després de l’entrenament o partit es disposarà com a màxim de 20/25 minuts per dutxar-se i vestir-se.

Als vestidors només hi tindran accés els esportistes, entrenadors i delegats. Els pares hi podran accedir per ajudar a vestir als seus fills si l’entrenador/a ho creu convenient.

 

2.4 PARTITS, PROVES i TROFEUS

Els horaris dels partits jugats a casa s’hauran establert a l’inici de cada temporada i podran variar segons la logística esportiva de cada cap de setmana, els horaris dels desplaçaments dependran de l’equip contrari.

En cas de variacions en els horaris, els responsables de cada secció ho comunicaran als delegats dels equip implicats. El delegat/da haurà d’informar dels canvis a l’entrenador/a i als pares dels jugadors.

En els partits jugats a fora, les convocatòries es faran preveient el temps necessari de desplaçament i el temps previst per la preparació i escalfament abans de cada partit. El delegat/da de l’equip, juntament amb l’entrenador/a, prendran la decisió del lloc i hora de sortida per cada desplaçament. El delegat/da ho haurà de comunicar als pares dels jugadors. Es demanarà puntualitat en els horaris acordats pels desplaçaments.

En els partits jugats a casa els responsables esportius de cada secció determinaran el temps idoni per la preparació i escalfament previs a cada partit, i comunicaran l’hora de convocatòria al delegat/da de cada equip. El delegat/da ho haurà de comunicar als pares dels jugadors.

Als partits, proves i trofeus tots els esportistes aniran equipats amb el material esportiu proporcionat per cada secció (xandall, dessuadores, etc.). És responsabilitat del jugador tenir en bon estat tot el material proporcionat.

Durant els partits ha de prevaldre el bon comportament i les bones actituds esportives, si no és així, el delegat informarà la comissió disciplinària de la junta gestora del Club i aquesta prendrà les mesures que consideri adients.

En finalitzar els partits, tots els jugadors del Club tindran per norma saludar els components de l’equip contrari.

 

2.5 ELS PARES: ANIMEU AL VOSTRE FILL, COMPROMIS AMB L’EQUIP

Han de ser els primers a tenir un comportament correcte i esportiu. La seva missió és encoratjar els equips i els seus components. No entrar en marcats i reiterats personalismes.

Si el nen/a observa que els pares tenen actituds pejoratives envers l’àrbitre, jutges, esportistes o públic, també es creuran amb el dret de poder fer-ho.

Durant els partits, competicions o exhibicions, no donar consignes als seus fills, aquesta tasca correspon a l’entrenador/a. Podem discrepar, però hem de deixar que l’entrenador/a faci la seva feina.

Les seccions de què es composa el Club són esports d’equip, excepte patinatge on es fan a més dels individuals algunes coreografies de conjunt, i com a tal s’ha de complir amb els companys i no faltar als entrenaments, convocatòries i partits.

Es demana compromís, doncs un cop fets els equips, planificats els horaris d’entrenaments, i inscripció dels jugadors en les competicions, qualsevol baixa afecta a la resta de companys de l’equip, i per això es molt important que us comprometeu des del moment de signar la preinscripció fins al final de la temporada.

Si qualsevol jugador/a, pel motiu que fos, volgués canviar de club, s’haurà de comunicar amb antelació, si es possible abans de finalitzar la temporada, per poder planificar la següent amb garanties.

Qualsevol discrepància, aclariment o canvi d’impressions s’ha de canalitzar a través del delegat/da corresponent i aquest n’informarà la junta de la secció.

En els desplaçaments, és convenient que l’anada es realitzi amb grup per tal d’evitar que algun jugador no arribi a temps per despistades o pèrdues d’algun vehicle. És recomanable que el vehicle que encapçali l’expedició estableixi una velocitat adequada a la resta i tingui cura que tothom el segueixi fins el destí.

La tornada serà a criteri del responsable de cada vehicle.

Els pares han de canalitzar tots els suggeriments, queixes o exposicions relatives a l’equip o al Club a través del delegat/a o coordinador/a de la secció.

Totes les persones que no tinguin cap funció específica a la pista o camp de futbol, hauran d’estar obligatòriament a les grades.Totes les relacions administratives (pagament de quotes, canvis de domiciliació bancària, etc.) hauran de gestionar-se a través dels responsables de cada secció.

 

2.6 ELS JUGADORS: GAUDIU DEL ESPORT !!!

El jugador/a en signar la fitxa federativa passa a dependre, esportivament, de la disciplina del Club Patí Sant Ramon fins al final de la temporada corresponent.

La temporada s’inicia a principis de setembre i acaba el 30 de juny, excepte que la secció indiqui específicament unes altres dates per atendre casos puntuals (torneigs, classificacions, etc.)

Qualsevol mala conducta, desobediència o incompliment d’aquestes normes bàsiques de conducta seran sancionades com a faltes i si són reincidents, serà emès un informe al Club, perquè aquest prengui les mesures oportunes.

 

Vilafranca del Penedès, llegit a data: ___________

Nom i del Pare/Mare o tutor/a legal en cas de menors d’edat: ___________________________

Nom del Jugador/a: _________________________

Signatura: